Itai Paritzki & Paola Liani Architects Non Visible House

01.01.1929