Itai Paritzki & Paola Liani Architects O Apartment

01.01.1949