Itai Paritzki & Paola Liani Architects ZBL House

01.01.1927