Three white boxes extend into the garden of Paritzki & Liani’s T/A House

01.01.1924